Általános Szerződési Feltételek

Az alábbi Feltételek szabályozzák az Ön és köztünk létrejövő üzleti kapcsolatot. A weboldalunk használatával, avagy a tőlünk való vásárlással Ön magára nézve kötelezőnek fogadja el ezeket a Feltételeket.

Minds At Work Limited (Korlátolt Felelősségű Társaság) regisztrálva Angliában és Wales-ben a 08294725-ös Cégbírósági Azonosító alatt, az IQonline oldal üzemeltetője, a továbbiakban IQonline.

Regisztrált székhely:

20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU

Definíciók:

Szerződés” : a Megrendelő által leadott Rendelés és ennek írásos elfogadása részünkről

Feltételek” : az itt meghatározott Általános Szerződési Feltételek

Feltételrendszer”: az itt meghatározott Általános Felhasználási Feltételek

Weboldal” : az általunk használt hardver és szoftver, ami a weboldalt alkotja és támogatja

Rendelés” : az általunk a Megrendelő részére biztosított szolgáltatások az itt részletezett Szerződés keretében, a Feltételeknek megfelelően.

Munka”: az általunk a Megrendelő részére biztosított szolgáltatások az itt részletezett Szerződés keretében, a Feltételeknek megfelelően.

Megrendelő” : az ügyfeleink, akik ezen Szerződés keretében Rendelést adnak le részünkre

“Kolléga/Kollégák”: az az egyén, aki közreműködik a szolgáltatás nyújtásában

‘Partner/Pertnerek’: az az egyén, aki közreműködik a szolgáltatás nyújtásában

 

I. Szerzői jogok / védjegyek

Minden tartalom, amely szerepel  a Weboldalon, mint például szöveg, grafika, logók, ikonok, képek, digitális letöltések, adat-összeállítások és szoftver az IQonline vagy az oldal üzemeltetőjének tulajdona és védett a nemzetközi szerzői jogi törvények által. Az oldalon használt márkanév az IQonline kizárólagos tulajdona és semmilyen termékkel vagy szolgáltatással összefüggésben nem használható, ami nem az IQonline érdekeltségi körébe tartozik.

 

II. Módosítási irányelvek

Az IQonline fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt, az irányelveket, illetve a Feltételeket bármikor bejelentés nélkül változtassa.

 

III. Ár és fizetés

Az IQonline által vállalt Munkát kizárólag abban ez esetben indítjuk el, illetve végezzük el/adjuk át, amikor a teljes, avagy az előre írásban kialkudott megbízási díj megérkezik hozzánk.

  1. A banki átutalás költségei mind a tranzakciót indító, illetve a fogadó bank részéről a Megrendelőt terhelik.
  2. Minden olyan információ, amit a deviza árfolyamokkal kapcsolatban adunk kizárólag tájékoztató jellegű és bármikor változhat.
  3. A Megrendelő beleegyezik, hogy megfizeti a kölcsönösen, írásban kialkudott vételárat beszámítás, levonás és viszontkereset nélkül.
  4. A terjedelem meghatározásakor (például korrekciók esetén) az IQonline sztenderd oldalakkal számol. Egy sztenderd oldal a következőknek felel meg: 12 Times New Roman, 1,5 sorköz; ,3,5/2,5/2,5/2,5 cm margók, minimum 300 szó vagy 1800 karakter szóközökkel együtt.
  5. Amennyiben az IQonline tartozik a Megrendelőnek, úgy mindent megtesz, hogy ésszerű keretek között teljesítse kötelességét. A térítés időtartama semmiképpen nem haladja meg a 30 napot.
  6. IQonline a Megrendelő 7 napot meghaladó tartozása esetén átadja a tartozást követelés-kezelő partnerének (EOS Solutions Plc). A tartozás behajtásával kapcsolatos költségeket teljes egészében a Megrendelő viseli. A 7 nap a szolgáltatás elvégeztét jelző, IQonline által a Megrendelő a szolgáltatás igénybevétele során megadott e-mail címére küldött e-mail értesítéstől értendő.
  7. Megrendelő tudomásul veszi, hogy követelés-kezelés esetén IQonline átadja követelés-kezelő partnerének a szolgáltatás teljesítése során Megrendelő által megadott személyes adatokat, úgy mint a Megrendelő nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát, bankszámlaszámát, egyéb fizetési azonosítóját, illetve bármilyen nyilvánosan elérhető személyes adatot.

 

IV. Adók, vámok és behozatali korlátozások

 1. Az IQonline üzemeltetőjének, mint Angliában és Wales-ben regisztrált cégnek nincs tudomása, és nem vállal felelősséget a Megrendelő lakóhely vagy tartózkodási helye szerinti ország törvényeiért.

2. A Megrendelő felelőssége, hogy az általa igénybe vett szolgáltatást törvényesen importálja a lakó vagy tartózkodási helye szerinti országba és minden vám, adó és egyéb behozatali költség a Megrendelőt terheli.

 

 V. A Megrendelő által biztosított információk

 1. A Megrendelő beleegyezik, hogy az IQonline rendelkezésére bocsát minden olyan információt, ami a vállalt munka elvégzéséhez szükséges. A Megrendelő biztosítja, hogy az információ pontos, naprakész és teljes. A Megrendelő vállalja, hogy időszerűen az IQonline rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely a szolgáltatás teljesítése közben válik szükségessé.

2. A Megrendelő felelőssége, hogy a Rendelés leadásakor minden, a Rendeléshez kapcsolódó információt az IQonline rendelkezésére bocsásson. Az IQonline ezen információk alapján készíti el az árajánlatát. Az árajánlat elfogadása után adott kiegészítő információkat, avagy kritériumokat az IQonline nem veszi figyelembe a szolgáltatás nyújtása során. Ezen információk, illetve kritériumok figyelembevételének lehetőségét Kollégáink kapacitása határozza meg és a Megrendelő részéről többletköltséggel járhat.

3. A Megrendelő beleegyezik, hogy a szolgáltatás megrendelésekor meghatározott, írásban rögzített határidőkön belül az IQonline rendelkezésére bocsát minden, a szolgáltatás nyújtásához szükséges információt.

4. Amennyiben a Rendelés leadása után a Megrendelő kiegészítő irodalmat, illetve egyéb Dokumentumokat, avagy instrukciókat kíván eljuttatni Kollégáinknak, ezt az IQonline-nak küldött e-mail formájában tudja megtenni.

5. A Megrendelő beleegyezik, hogy együttműködik az IQonline Partnerével a szolgáltatás igénybevétele alatt és készséggel rendelkezésre áll, amennyiben Partnerünknek többletinformációra van szüksége.

6. Amennyiben a Megrendelő oldaláról nem teljesített kérés késlelteti, avagy lehetetleníti el az általunk vállalt munka befejezését; úgy nem tudunk felelősséget vállalni a Megrendelői oldalon a késésből, illetve nemteljesítésből közvetve, avagy közvetlenül adódó károkért, illetve költségekért.

 

VI. Jogi nyilatkozat

‘. Megrendelőink kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják, hogy szolgáltatásainkat kizárólag saját felelősségükre és a kockázatok teljes tudatában veszik igénybe. Különösképpen, az IQ nem állítja és nem garantálja Megrendelői számára, hogy:

3. Azon tartalmak és információk használata, amelyekre a Megrendelő az IQonline által nyújtott szolgáltatások igénybevétele közben tett szert kizárólag a Megrendelő saját belátása szerint és kockázatára történik. A Megrendelő felelősséggel tartozik minden olyan adatvesztésből származó kárért, amit számítógépes rendszer, vagy egyéb eszköz meghibásodása okozott.

4. Semmilyen az IQonline által szóban vagy írásban adott tanács vagy információ nem eredményez olyan garanciát, amit a Felhasználási Feltételek nem kifejezettem említenek.

 

VII. A felelősség korlátozása

A Megrendelő beleegyezik, hogy az IQonline nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, következményes, különleges és példaszerű kárért, amely a szolgáltatások használatából, helytelen használatából, avagy az IQonline teljesítményéből ered. A Megrendelő továbbá tudomásul veszi, hogy az IQonline-t semmilyen esetben nem terhelheti nagyobb felelősség, mint az eredetileg, a Megrendelő által, az eredő követelés időtartama alatt kifizetett szolgáltatási díj. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az IQonline nem tehető felelőssé azért a kárért, amely a Partner/Partnerek szerződésellenes magatartásából ered, az Partner/Partnerek szerződésszegésének következtében merül fel.

 

VIII. A Felhasználási feltételek elválaszthatósága

Amennyiben az IQonline által támasztott Felhasználási Feltételek valamelyikét bármely bíróság semmisnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak nyilvánítja, nem jelenti a teljes Szerződés és Feltételrendszer semmisségét. Ebben az esetben a Feltételeket olyan mértékben kell változtatni, illetve csökkenteni, hogy azok az adott bíróság számára éppen elégségesek legyenek ahhoz ,hogy a Szerződés illetve Feltételrendszer semmisségét megakadályozza. Egy adott Feltétel megváltoztatása nem változtatja meg a többi Feltételt.

 

IX. Jogokról való lemondás kiterjesztő értelmezésének tilalma

Az IQonline részéről bármely jogról, jogosultságról vagy rendelkezési jogról történő lemondás nem értelmezhető úgy, hogy az IQonline egyúttal bármely más jogról, vagy az érintett jog későbbi érvényesíthetőségének a lehetőségéről lemondana; ugyanúgy bármely jog vagy jogosultság gyakorlásának késedelme sem értelmezhető jogról való lemondásnak.

 

X. Vitarendezés

Abban az esetben, ha az IQonline és a Megrendelő közti Szerződés következtében, vagy abból eredően jogvita alakulna ki a két fél között, a Megrendelő vállalja, hogy jóhiszeműen, peres eljárás kezdeményezése előtt közvetlenül az IQonline-nal próbálja rendezni a vitás ügyet.

 

XI. Vis maior

Az IQonline nem felelős olyan okból fakadó szerződésszegésért, amelyre ésszerű keretek között nincs befolyása. Ezen okok magukban foglalják az IQonline saját alkalmazottainak, illetve alvállalkozóinak sztrájkját, számítógépes, illetve egyéb rendszerek hibáit.

 

XII. Irányadó jog

A Szerződéssel, illetve a Szerződésből fakadó vagy azzal összefüggő vitás eseteknél Anglia és Wales jogszabályai az irányadók. A felek visszavonhatatlanul megállapodnak abban, hogy kizárólag Anglia és Wales bírósága bír joghatósággal bármely a Szerződés, avagy annak tárgyával kapcsolatos jogvita rendezésére.